این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایالگوی زمانیصعودی
5.211.226.102خیلی شنبه, 07/29/1396 - 16:24
83.123.190.146خیلی شنبه, 07/22/1396 - 12:24
31.57.128.119خیلی شنبه, 07/01/1396 - 15:54
adminخیلی چهارشنبه, 05/18/1396 - 12:53
10.0.0.2متوسطیکشنبه, 05/15/1396 - 11:24
moradinasabکمپنجشنبه, 05/12/1396 - 18:38
151.239.127.15متوسطسه شنبه, 03/23/1396 - 18:00
151.239.118.17خیلی چهارشنبه, 03/17/1396 - 15:17
salmanخیلی شنبه, 02/25/1395 - 17:17