شما اینجا هستید

عنوان توضیحات نویسنده رشته سال گروه رشته دانلود چکیده مقاله
Crashworthiness multi-objective optimization of the thin-walled grooved conical tubes filled with polyurethane foam علی جهان مهندسی مکانیک 96 فنی مهندسی PDF icon 8.pdf
طراحي نظام ارزشيابي‌ نيروي انساني در صندوق تأمين اجتماعي استان سمنان با استفاده از مدل تحليل پوششي داده‌هاي فازي ابوالفضل دانایی مدیریت رسانه 96 علوم انسانی PDF icon 7.pdf
A Hybrid Grey based Two Steps Clustering and Firefly Algorithm for Portfolio Selection فرشاد فائزی رازی مدیریت اجرایی 96 علوم انسانی PDF icon 6.pdf
Investigation of the effect of buckling initiator on energy absorption of thin-walled circular tubes by using of numerical simulation محمد جواد رضوانی مهندسی مکانیک 96 فنی مهندسی PDF icon 5.pdf
Parallel set similarity join on big data based on Locality-Sensitive Hashing محمد کریم سهرابی مهندسی کامپیوتر 96 فنی مهندسی PDF icon 4.pdf
مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی شهری بر اساس شاخص‌های زیست محیطی (مطالعه موردی: بافت قدیم و بافت جدید شهرسمنان) زینب کرکه آبادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96 علوم انسانی PDF icon nw_mqlh.pdf
تحلیل پایداری محلات شهری بر مبنای شاخص‌های توسعه پایدار (نمونه موردی شهر مهاباد) زینب کرکه آبادی جغرافیا و برنامه ریزی شهری 96 علوم انسانی PDF icon 1.pdf
TEST 1

TEST 1

TEST 1 TEST 1 96 فنی مهندسی Plain text icon sdfds.txt
maghalee

maghalee body

nevi reshte 92 پزشکی Plain text icon sdfds.txt

صفحه‌ها